SmallHosting...
Alle Voorwaarden Op Een Rij
Algemene Voorwaarden[v 09/2021]

[1] Algemene Voowaarden B2B

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden
You can download here the General Terms and Conditions

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning Module I. Advies en cursus

In deze versie van de algemene voorwaarden voor SmallHosting zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.
Module A. Algemeen
Module C. Hosting / SaaS
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

[2] Algemene Voowaarden Consumenten

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden

ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op afstand (zie de toelichting bij artikel 10).


Privacy- en cookieverklaring[v1.2 04/2018]

[1] Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website SmallHosting.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

[2] Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat SmallHosting in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. SmallHosting gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Het verlenen van toegang tot onze website;
Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
Product- en dienstontwikkeling;
Het bepalen van strategie en beleid;
Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;
Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SmallHosting haar relaties en haar medewerkers.

[3] Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens;
Bedrijfsgegevens;
Functie;
Btw-nummer;
Geslacht;
E-mailadres;
(mobiel) Telefoonnummer;
Geboortedatum;
IP-adres;
Technische browserinformatie;
Cookie ID;

[4] Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

[5] Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit.

[6] Gegevensbeveiliging

SmallHosting maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLSverbinding.

[6] Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies: Om uw gegevens mee te nemen tijdens de bestelling

[7] In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

[8] Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

[9] Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

[10] Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via support@smallhosting.nl.

U heeft de volgende rechten:
Yitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
Het laten corrigeren van fouten;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
Intrekken van toestemming;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
Overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

[11] Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

[12] Contactgegevens

SmallHosting
Koningsdiep 12
1509 WD Zaandam
support@smallhosting.nl
KvK 53396847

[13] Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Notice Takedown[v1 05/2019]

[1] Notice & Takedown Formulier

[1.1] Door dit formulier in te vullen en te mailen naar misbruik@smallhosting.nl, kun je een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.

[1.2] Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen ГГn werkdag behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.

[1.3] Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 48 uur24 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.

[1.4] Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.

[1.5] Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Vul de volgende gegevens in:

Achternaam, voornaam:
Adres:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Naam van bedrijf of instantie (indien van toepassing):
Website waar klacht betrekking op heeft:

Ben jij een:

Een gebruiker van een door ons gehoste website
Ouder van gebruiker onder de 16 jaar van een door ons gehoste website
Een rechthebbende van auteursrechtelijk beschermd werk wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website
Een rechthebbende van gepubliceerd merk (bewijs registratienummer) wat gepubliceerd is op een door ons gehoste website
Anders, namelijk:

Bewijs:

Lever bij u klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals:
URL
Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd
Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser
Screenshot

Wat is de eis?

Weghalen/blokkeren van het materiaal
Afgifte NAW gegevens websitehouder
Reactie geven naar aanleiding van de publicatie op de Website
Anders, namelijk:

Wat is de grond van de klacht:

Inbreuk op auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of ander recht van melder
Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating
Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder
Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)
Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie
Pornografische of anderszins seksueel getinte afbeelding of tekst
Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
Het publiceren van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming
Anders, namelijk:

Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:

Verklaar je dat jij rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.
Is geprobeerd de website zelf te benaderen?
Zo ja; welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?

Is er sprake van een spoedmelding?

Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

Verklaring:

Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.


Gedragscode[v3 05/2019]

[1] Gedragscode van ICTWaarborg

Kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid zijn de pijlers van brancheorganisatie ICTWaarborg: afspraak is afspraak. Beweringen die wij niet zomaar doen; bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven werken eerlijk en integer. En als brancheorganisatie kijken wij over hun schouder mee, als extra zekerheid. Dat zorgt er voor dat u de kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid krijgt die u mag verwachten. ICTWaarborg staat voor duidelijkheid en die is ook onze gedragscode terug te vinden

[a] Het aangesloten bedrijf houdt zich aan de wet en aan de licentievoorschriften van fabrikant of leverancier waarvan het producten verkoopt.

[b] De klant krijgt alle afspraken (aanbiedingen, offertes, opdrachten en reparaties) en eventuele wijzigingen schriftelijk bevestigd. Onder het begrip 'schriftelijk' wordt ook e-mail verstaan.

[c] Het aangesloten bedrijf onderhoudt goede contacten met zijn collega's. Het maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie en laat zich zonder noodzaak tegenover derden niet negatief uit over collega's of hun optreden.

[d] Aangesloten bedrijven trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Mocht een klant gebruikmaken van de bemiddelingsregeling van ICTWaarborg, dan werken zij hieraan mee.

[e] Het aangesloten bedrijf staat in voor de privacy van de klant. Alle gegevens die het bedrijf bij dienstverlening aan de klant noodzakelijkerwijze onder ogen komen vallen onder de geheimhoudingsplicht, behalve in die gevallen dat dit in strijd is met de wet. Het bedrijf is verplicht om bezoekers van zijn website die hun e-mailadres achterlaten, duidelijk te informeren over wat daarmee gebeurt. Daarbij krijgt de bezoeker via een opt-in-mogelijkheid de gelegenheid aan te geven of hij al dan niet commerciГle e-mails, telefoon, post en dergelijke wenst te ontvangen.

[f] Ieder aangesloten bedrijf beschikt over voldoende kennis van de producten en diensten die het aanbiedt.

[g] Het aangesloten bedrijf geeft op nieuwe producten minimaal ГГn jaar garantie. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

[h] Op gebruikte apparatuur wordt minimaal drie maanden garantie gegeven, tenzij dit nadrukkelijk is uitgesloten in de overeenkomst met de klant.

[i] Op reparaties wordt minimaal drie maanden garantie gegeven. De technische uitvoering van reparatie en onderhoud gebeurt conform de richtlijnen van de fabrikant. Onderdelen worden niet onnodig vervangen en vervangen onderdelen worden, indien gewenst, na de reparatie aan de klant meegegeven. Er wordt alleen uitgevoerd waarvoor toestemming is gegeven. Werkzaamheden worden duidelijk gespecificeerd op de factuur.

[j] Het bedrijf hanteert een privacyreglement dat voor klanten op toegankelijke wijze ter inzage is.

[k] Aangesloten bedrijven voeren het logo van ICTWaarborg en dragen hun aansluiting van ICTWaarborg duidelijk uit, onder meer in hun correspondentie.

[l] Het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf dient bij verkoop of dienstverlening aan consumenten de algemene voorwaarden van ICTWaarborg of andere door ICTWaarborg goedgekeurde consumentvriendelijke algemene voorwaarden te hanteren.

[m] Het aangesloten bedrijf stemt in met en is op de hoogte van de gedragscode, de statuten en het huishoudelijk reglement van ICTWaarborg.

Are you ready?
Try our free High Performance Servers for 12 day trial!